Untitled Document

Q&A ถาม – ตอบ ข้อสงสัย ?

 
+ตั้งกระทู้ใหม่
ลำดับ กระทู้/ชื่อเรื่อง วันที่ โดย
1 สอบถามเรื่องวันไหว้ครู : อ่าน 10 ตอบ 1 2024-06-15 13:27:25 ผู้ปกครอง เด็กชายวิจิตร ป.3
2 วันเปิดเทอม ปี 2567 : อ่าน 22 ตอบ 1 2024-05-08 22:08:11 ผู้ปกครองนักเรียนชั้น อบ.2
3 การตักบาตรทำบุญ : อ่าน 123 ตอบ 1 2022-08-24 08:10:47 ผู้ปกครองเด็กชายกีรติ ทองเขียว


 

 

 


คำแนะนำการใช้งานกระดาน ถาม-ตอบ ดังนี้

เป็นช่องทางการปฏิสัมพันธ์ข้อมูลในการสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถาม โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง โดยผู้สอบถามสามารถถามข้อมูลต่างๆ โดยคลิกที่เมนู สร้างคำถาม และดำเนินการดังนี้

1.กรอกข้อมูลเกี่ยวกับ ชื่อ-สกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ (e-mail) ให้ครบถ้วนเพื่อประโยชน์ในการติดต่อกลับ
2.ระบุหัวเรื่องและรายละเอียดที่ต้องการสอบถาม
3.เมื่อหน่วยงานได้รับคำถาม จะดำเนินการตอบให้ท่านภายใน 24 ชั่วโมง

*** ทุกคำถามจะถูกตอบจากฝ่ายงาน/กลุ่มงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง